free amp template

BŪVNIECĪBAS EKSPERTI

Vairāk nekā 25 gadu pieredze būvprojektu uzraudzībā un projektēšanā 

Būvniecības projektu vadība

Profesionāla būvniecības projektu vadība ir sekmīgas projektu izpildes galvenais balsts. SIA „Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA)” piedāvā industriālo un civilo būvniecības projektu vadību, nodrošinot efektīvu klienta sadarbību ar arhitektu, būvniecības uzņēmumu, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām projekta attīstībā iesaistītajām pusēm.

Būvniecības projektu vadība ietver organizatorisko darbu, uzraudzību un konsultēšanu būvniecības un projekta noslēguma posmā (nododot ēku ekspluatācijā un uzraugot to garantijas perioda un projektēšanas laikā).

Projekta noslēgumā SIA „Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA)” ciešā sadarbībā ar būvniecības uzņēmumu veic objekta nodošanu ekspluatācijā.

Rūpējoties par kvalitatīvu projekta izpildi un klienta interešu pārstāvniecību, mūsu speciālisti veic nepieciešamos priekšizpētes darbus, būvniecības sākšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un projekta lietvedības organizēšanu būvniecības laikā, darba organizāciju būvlaukumā un projekta izpildes pārraudzību, tostarp, būvniecības izmaksu kontroli, būvdarbu laika grafika un kvalitātes un drošības normu ievērošanu, kā arī sniedz konsultācijas un risina aktuālos jautājumus būvniecības gaitā. 

Projektēšana

SIA „Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA)” specializējas civilo ēku, rūpniecisko, infrastruktūras un hidrotehnisko objektu projektēšanā. Uzņēmuma vadošajiem speciālistiem ir vairāk nekā 10 gadu pieredze projektēšanā. Projektēšanas procesā tiek izmantota visjaunākā programmatūra, kas ļauj veidot projekta objektus dažādās datoru projektēšanas sistēmās un formātos.
Kopīga mērķa efektīvai sasniegšanai mēs piedāvājam mūsu klientiem ciešu sadarbību ar arhitektiem un inženieriem visos projektēšanas posmos.

Mūsu speciālisti izmanto nestandarta pieeju sarežģītu problēmu risināšanai, meklējot jaunus tehniskus un konstruktīvus risinājumus.
Galvenās objekta projektēšanas posmi:
 iepriekš tehniski ekonomiskais pamatojums;
 projekta skiču izstrāde;
 tehniskā projekta un darba projekta detaļu izstrāde;
 sarežģītu palīgbūvju, tehnoloģisko iekārtu un darbu organizācijas projektu sagatavošana;
 objekta autoruzraudzība, monitorings;
 objekta apsekošana un tehniskā stāvokļa novērtēšana;
 konsultēšana. 

Autoruzdraudzība un tehniskā uzraudzība

Autoruzraudzība un tehniskā uzraudzība ir viens no būtiskākajiem procesiem būvniecības projektu īstenošanā. Pārstāvot klientu intereses, SIA „Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA)” darbinieki pārrauga, lai katra projekta īstenošanā tiktu izvēlēti optimāli risinājumi, kas atbilst klientu prasībām, drošības standartiem un Latvijas Republikas likumdošanai.

Uzņēmums veic visu ar projektu būvniecību saistīto dokumentu pārbaudi un pārlūko būvniecības darbu izpildi - veicamo darbu kārtību, būvniecībā izmantoto materiālu un instrumentu atbilstību klienta prasībām, projekta specifikai un kvalitātes un drošības normām, darbu veikšanu atbilstoši apstiprinātajam darbu izpildes grafikam un tāmei. Katru no izmaiņām, kas radušās objekta būvniecības gaitā, mēs reģistrējam un izvērtējam, nekavējoties informējot klientu.
Mēs piedāvājam mūsu klientiem efektīvus projekta risinājumus, lai optimizētu projekta izmaksas un būvniecības laiku. 

SIA „Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA)” seko līdzi darba apjomiem un tehniskajam projekta darbam. Projekta noslēgumā SIA „Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA)” saskaņo ar būvniecības uzņēmumu visus nepieciešamos dokumentus, tostarp pārbauda pieņemšanas-nodošanas aktu atbilstību izpildītajam darbam.

Neatkarīgās ekspertīzes pakalpojumi

SIA „Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA)” nodrošina eksperta pakalpojumus dažādu jautājumu novērtēšanai visās būvniecības projekta dzīves cikla stadijās. Uzņēmums sniedz tehniskās un juridiskās konsultācijas par šādiem jautājumiem:
 būvniecībai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, sadarbības līgumu novērtēšana un citu dokumentu izskatīšana;
 konsultācijas par būvniecības nozares likumdošanu un drošības jautājumiem;
 būvniecības izmaksu novērtējums, ieteikumi izmaksu samazināšanai un klienta resursu pārdomātai izmantošanai;
 būvniecībā izvēlēto risinājumu pamatojuma novērtējums;
 konkursa nolikuma izstrādāšana ģenerāluzņēmēja atlasei;
 būvju tehniskā apsekošana un būvekspertīzes veikšana (gan būvniecības laikā, gan pēc tās, kad ēka jau nodota ekspluatācijā). 

info@cka.lv
+371 27 87 94 33